لینک درخواست به شرح زیر است :
https://addseller.com/api/v2/[METHOD]
پارامتر های ارسالی که میتوانید به عنوان متود ارسال کنید :
[METHOD] توضیحات
UserInfo برای دریافت مشخصات حساب کاربری
Categories دریافت لیست دسته بندی ها ( آی دی و نام هر دسته )
Services دریافت لیست سرویس های ( آی دی , دسته سرویس , بیشترین و کمترین مقدار , قیمت)
NewOrder برای ثبت سفارش جدید
Status برای دریافت آخرین وضعیت سفارش ثبت شده
نمونه خروجی موفق :

{
  "state": true,
  "data": { ... },
}

نمونه خروجی ناموفق :

{
  "state": false,
  "message": " ... ",
}

لینک درخواست به شرح زیر است :
https://addseller.com/api/v2/UserInfo
پارامتر های ارسالی :
پارامتر نوع داده توضیحات
token
[STRING]
توکن کاربری جهت اهراز هویت حساب
نمونه خروجی موفق :

{
  "state": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "username": "test user",
    "mobile": "09121111111",
    "charge": 5000
  }
}

لینک درخواست به شرح زیر است ( دسته بندی ها ) :
https://addseller.com/api/v2/Categories
لینک درخواست به شرح زیر است ( سرویس ها ) :
https://addseller.com/api/v2/Services
پارامتر های ارسالی :
پارامتر نوع داده توضیحات
token
[STRING]
توکن کاربری جهت اهراز هویت حساب
نمونه خروجی موفق ( دسته بندی ها ) :

{
  "state": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "لایک ایرانی سرعت نرمال"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "لایک ایرانی پرسرعت"
    },
  ]
}

نمونه خروجی موفق ( سرویس ها ) :

{
  "state": true,
  "data": [
    {
      "id": 11,
      "category": 1,
      "max": 30000,
      "min": 200,
      "price": 10
    },
    {
      "id": 12,
      "category": 2,
      "max": 100000,
      "min": 200,
      "price": 15
    },
  ]
}

لینک درخواست به شرح زیر است :
https://addseller.com/api/v2/NewOrder
پارامتر های ارسالی :
پارامتر نوع داده توضیحات
token
[STRING]
توکن کاربری جهت اهراز هویت حساب
service
[INT]
شماره id سرویس مورد نظر شما که در لیست سرویس ها دریافت می کنید
quantity
[INT]
این مقدار بسته به تعداد مورد نیاز شما میباشد فقط باید به min-max محصولات توجه کنید
link
[STRING]
لینک پست و یا یوزرنیم پیچ بستگی به نوع محصول دارد
نمونه خروجی موفق :

{
  "state": true,
  "message": "Successful order",
  "tracking": "622133"
}

لینک درخواست به شرح زیر است :
https://addseller.com/api/v2/Status
پارامتر های ارسالی :
پارامتر نوع داده توضیحات
token
[STRING]
توکن کاربری جهت اهراز هویت حساب
tracking
[INT]
این کد در هنگام ثبت سفارش به شما داده می شود
نمونه خروجی موفق :

{
  "state": true,
  "data": {
    "status": "processing",
    "remains": 518,
    "description": null
  }
}